ಅಂತರ್ ಘಟಕ ವಿಭಾಗದ ಹೊರಗಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಂತಿಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠ ತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಅಂತರ್ ಘಟಕ-ವಿಭಾಗದ ಹೂರಗಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಂತಿಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜ್ಯೆಷ್ಠತಾ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿ (ದಿನಾಂಕ 11-11-2020ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ)

Sharing Is Caring:

Leave a Comment