ಕನ್ನಡ ಮಾದ್ಯಮದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ನೋಟ್ಸ್ ಅಭ್ಯಾಸದ ಉತ್ತರಗಳು

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ. ಶಾಲೆ ಬಯಲು ಇಲ್ಲಿಯ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ರೀ ಓಂಕಾರ ಮೂರ್ತಿ ಎಚ್ ಎಸ್ ಇವರು ಶಿಕ್ಷಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು.

ಸೂಚನೆ

ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ

ಈ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ.

ಸುಮೇರು

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಹಿಂದಿ

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ

ವಿಜ್ಞಾನ

ಗಣಿತ

Sharing Is Caring:

2 thoughts on “ಕನ್ನಡ ಮಾದ್ಯಮದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ನೋಟ್ಸ್ ಅಭ್ಯಾಸದ ಉತ್ತರಗಳು”

Leave a Comment