ನಿಷ್ಠ 3.0 ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ನೇರ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ

ನಿಷ್ಠ ಲಿಂಕ್ open ಆಗದಿದ್ದರೆ playstore ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು update ಮಾಡಿ.

IMG 20211113 WA0002 min
Screenshot 2021 11 03 17 23 42 78 99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817 min
nishtha

KA_FLN_08_ಕಲಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ

I find KA_FLN_7_ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಷಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ

KA_FLN_6_ಬುನಾದಿ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತೆ

KA_FLN_5_‘ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಬಾಲವಾಟಿಕ’ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು

KA_FLN_4_FLN ಗಾಗಿ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ

KA_FLN 3 ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು: ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ?

KA_FLN 2 ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣದೆಡೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ತುಂಬ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಎಂದು ಅನ್ನಿಸಿತು.

KA_FLN 1 ಬುನಾದಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆಂದೋಲನದ ಪರಿಚಯ.

Sharing Is Caring:

Leave a Comment