ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ SATS MDM ನಲ್ಲಿ UPDATE ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ SATS MDM ನಲ್ಲಿ UPDATE ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.

Sharing Is Caring:

Leave a Comment