ಸರ್ಕಾರಿ ‌ನೌಕರರು ತಮ್ಮ KGID ವಿಮೆಗಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ಈ-ಮೇಲ್ ನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

ಸರ್ಕಾರಿ ‌ನೌಕರರು ತಮ್ಮ KGID ವಿಮೆಗಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ಈ-ಮೇಲ್ ನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

IMG 20210729 WA0021 min
Sharing Is Caring:

Leave a Comment