ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ ಲೆಕ್ಕ – ವಾರ 2 (WEEK – 2)

ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ ಲೆಕ್ಕ – ವಾರ 2 (WEEK – 2)

ಅಕ್ಷರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗಣಿತದ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳುಪೋಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪುವಂತೆ share ಮಾಡಿ.

ದಿವಸ 1, ದಿವಸ 3, ದಿವಸ 5 – ದೀಕ್ಷಾ (DIKSHA) ನಲ್ಲಿ ಗಣಿತದ ಆಟ

ದಿವಸ 2, ದಿವಸ 4, ದಿವಸ 6- ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಗಣಿತದ ಪಾಠ

ನಿಮ್ಮ ಫೋನಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ದೀಕ್ಷಾ ಆಪ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಈ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ದಿನ 1 (DAY 1)

ಆಟದ ಮೂಲಕ ಗಣಿತ ಕಲಿಯುವುದು ಬಹಳ ಸುಲಭ !

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಬಟನ್ ಗಳನ್ನು ಒತ್ತುವ ಮೂಲಕ, DIKSHA ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಿ.

ದಿನ 2 (DAY 2)

ದಿನ 3 (DAY 3)

ಆಟದ ಮೂಲಕ ಗಣಿತ ಕಲಿಯುವುದು ಬಹಳ ಸುಲಭ !

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಬಟನ್ ಗಳನ್ನು ಒತ್ತುವ ಮೂಲಕ, DIKSHA ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಿ.

ದಿನ 4 (DAY 4)

ದಿನ 5 (DAY 5)

ಆಟದ ಮೂಲಕ ಗಣಿತ ಕಲಿಯುವುದು ಬಹಳ ಸುಲಭ !

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಬಟನ್ ಗಳನ್ನು ಒತ್ತುವ ಮೂಲಕ, DIKSHA ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಿ.

ದಿನ 6 (DAY 6)

Sharing Is Caring:

Leave a Comment