2021 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಜಾ ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಿತ ರಜಾ ದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿ

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

2021 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಜಾ ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಿತ ರಜಾ ದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Sharing Is Caring:

Leave a Comment