ಜಿಗ್ಯಾಸ್ – ಪಾರಂಪರಿಕ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

ಜಿಗ್ಯಾಸ್ – ಪಾರಂಪರಿಕ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ

ಹೆಚ್ಚಿನಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ:ಡಾ.ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ ಬಿ.ಕೆ.ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎನ್ವಿರಾನೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ (ಸೀಕೋ) ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲೆ-573 130

2022 ಜೂನ್ 10 ರಿಂದ ಜುಲೈ 15 ರವರೆಗೆ

ಭಾಗವಹಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲ ನೋಂದಾವಣಿ ಉಚಿತ.

10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ
ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ

ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೂ ಇ-ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಸಿಗುವುದು ವಿಜೇತರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಬಹುಮಾನಗಳು

“13 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು
ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು”

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Sharing Is Caring:

2 thoughts on “ಜಿಗ್ಯಾಸ್ – ಪಾರಂಪರಿಕ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ”

Leave a Comment