ರಜಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಿ ಎಲ್ ಓ ಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರು. ಆದೇಶ ಇಲ್ಲಿದೆ

ರಜಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಿ ಎಲ್ ಓ ಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರು. ಆದೇಶ ಇಲ್ಲಿದೆ.

IMG 20210804 WA0010 min
IMG 20210804 WA0001 min
IMG 20210804 WA0008 min
Sharing Is Caring:

Leave a Comment