ಶಾಲಾ ಸಿದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾಜರಾತಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಫಲಿತಾಂಶದ ಗ್ರೇಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ software ಗಳನ್ನು ಆಸಕ್ತರು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

ಶಾಲಾ ಸಿದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾಜರಾತಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ( 8 ರಿಂದ 12) ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಫಲಿತಾಂಶದ ಗ್ರೇಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು (1 ರಿಂದ 12)
ಈ ಮೇಲಿನ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ software ಗಳನ್ನು ಆಸಕ್ತರು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ software ಗಳು

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Sharing Is Caring:

Leave a Comment