2ನೇ ದಿನದ ಸಂವೇದ ವೀಡಿಯೋಗಳು

06/07/21ರ ಸಂವೇದ ವೀಡಿಯೋಗಳು.

ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ

8ನೇ ತರಗತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್

8ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಜ್ಞಾನ

9ನೇ ತರಗತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್

9ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಜ್ಞಾನ

10ನೇ ತರಗತಿ ಪಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ

10ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಗಣಿತ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ

8ನೇ ತರಗತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ

9ನೇ ತರಗತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ

10ನೇ ತರಗತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ

10ನೇ ತರಗತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಗಣಿತ

Sharing Is Caring:

Leave a Comment