1ನೇ ದಿನದ ಸಂವೇದ ವೀಡಿಯೋಗಳು

05/07/21ರ ಸಂವೇದ ವೀಡಿಯೋಗಳು.

ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ

8 ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ

9 ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ

9 ನೇ ತರಗತಿ,ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ,ಆತ್ಮಕಥೆ

10 ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ

10 ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ(ಯುದ್ಧ)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ

8 ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ

9 ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ

Sharing Is Caring:

Leave a Comment