ನೂತನ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ ರ ವಿವರಗಳು ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ numbers

ನೂತನ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ ರ ವಿವರಗಳು ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ numbers

IMG 20210807 WA0012
IMG 20210807 WA0011
IMG 20210807 WA0010

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರದ ನೂತನ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಖಾತೆಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Sharing Is Caring:

Leave a Comment