75ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ Azadi ka Amrit Mahotsav ಆಚರಣೆಯ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ 5 ವೀಡಿಯೋಗಳು

75ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ Azadi ka Amrit Mahotsav ಆಚರಣೆಯ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ 5 ವೀಡಿಯೋಗಳು ಯೂ-ಟೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಕುರಿತು.

IMG 20220214 WA0063

Inspiring generations of Indians

Creating history this Republic day

kala kumbh

Vande Bharatam nritya utsav

Veer gatha

Sharing Is Caring:

Leave a Comment