ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ , ಡಿಎಸ್ಇಆರ್ಟಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ 2021- -22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ PDF

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ , ಡಿಎಸ್ಇಆರ್ಟಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ 2021- -22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ PDF ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.

4 ನೇ ತರಗತಿ

5 ನೇ ತರಗತಿ

6 ನೇ ತರಗತಿ

7 ನೇ ತರಗತಿ

Sharing Is Caring:

Leave a Comment