ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಯಿಂದ ಆಥಿ೯ಕ ನೆರವು

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

ವೇದ್ಯಕೀಯ/ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ( ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ)ಪೂಣ೯ಗೊಳಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಕ್ಕಳು ಬ್ಯಾಂಕನಿಂದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ಅಂತಹವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಯಿಂದ ಆಥಿ೯ಕ ನೆರವು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Sharing Is Caring:

Leave a Comment