ಎಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 5 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ನಿಷ್ಠ 3.0 ತರಬೇತಿಯ ಪರಿಚಯ

ಎಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 5 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ನಿಷ್ಠ 3.0 ತರಬೇತಿಯ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Sharing Is Caring:

Leave a Comment