2022 ರ ಸಾಲಿನ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಪರಿಮಿತ ರಜೆಗಳು

IMG 20211119 WA0006 min min

2022 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಜಾ ದಿನಗಳು

IMG 20211201 WA0025 min

2022 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಿಮಿತ ರಜಾ ದಿನಗಳು

IMG 20211201 WA0026 min
Sharing Is Caring:

Leave a Comment