2 ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 8 ನೇ ತರಗತಿಯ ವರೆಗಿನ ವಿಷಯವಾರು ಸೇತುಬಂಧ ಮಾದರಿ ಕಲಿಕಾ ಕಾರ್ಡ್ ಗಳು

2ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 8 ನೇ ತರಗತಿಯ ವರೆಗಿನ ವಿಷಯವಾರು ಸೇತುಬಂಧ ಮಾದರಿ ಕಲಿಕಾ ಕಾರ್ಡ್ ಗಳು

ಕೃಪೆ : ನಂಜನಗೂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ

2 ರಿಂದ 5 ನೇ ತರಗತಿ

6 ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ

7 ನೇ ತರಗತಿ

8 ನೇ ತರಗತಿ

9 ನೇ ತರಗತಿ

10 ನೇ ತರಗತಿ

Sharing Is Caring:

4 thoughts on “2 ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 8 ನೇ ತರಗತಿಯ ವರೆಗಿನ ವಿಷಯವಾರು ಸೇತುಬಂಧ ಮಾದರಿ ಕಲಿಕಾ ಕಾರ್ಡ್ ಗಳು”

Leave a Comment