1 ರಿಂದ 10 ನೇ ತರಗತಿಯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರ್ಯಾಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆ

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 ರ 1 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗಿನ ಕನ್ನಡ, ಆಂಗ್ಲ, ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಪರ್ಯಾಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಬಟನ್ ಮೂಲಕ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಪರ್ಯಾಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆ – ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ – 2021

ನಲಿಕಲಿ

4 ನೇ ತರಗತಿ

4 ನೇ ತರಗತಿ ಭಾಷೆಗಳು

4 ನೇ ತರಗತಿ ಕೋರ್ ವಿಷಯಗಳು – ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ

4 ನೇ ತರಗತಿ ಕೋರ್ ವಿಷಯಗಳು – ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ

5 ನೇ ತರಗತಿ

5 ನೇ ತರಗತಿ ಭಾಷೆಗಳು

5 ನೇ ತರಗತಿ ಕೋರ್ ವಿಷಯಗಳು – ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ

5 ನೇ ತರಗತಿ ಕೋರ್ ವಿಷಯಗಳು – ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ

6 ನೇ ತರಗತಿ

6 ನೇ ತರಗತಿ ಭಾಷೆಗಳು

6 ನೇ ತರಗತಿ ಕೋರ್ ವಿಷಯಗಳು – ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ

6 ನೇ ತರಗತಿ ಕೋರ್ ವಿಷಯಗಳು – ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ

7 ನೇ ತರಗತಿ

7 ನೇ ತರಗತಿ ಭಾಷೆಗಳು

7 ನೇ ತರಗತಿ ಕೋರ್ ವಿಷಯಗಳು – ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ

7 ನೇ ತರಗತಿ ಕೋರ್ ವಿಷಯಗಳು – ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ

8 ನೇ ತರಗತಿ

8 ನೇ ತರಗತಿ ಭಾಷೆಗಳು

8 ನೇ ತರಗತಿ ಕೋರ್ ವಿಷಯಗಳು – ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ

8 ನೇ ತರಗತಿ ಕೋರ್ ವಿಷಯಗಳು – ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ

9 ನೇ ತರಗತಿ

9 ನೇ ತರಗತಿ ಭಾಷೆಗಳು

9 ನೇ ತರಗತಿ ಕೋರ್ ವಿಷಯಗಳು – ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ

9 ನೇ ತರಗತಿ ಕೋರ್ ವಿಷಯಗಳು – ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ

10 ನೇ ತರಗತಿ

10 ನೇ ತರಗತಿ ಭಾಷೆಗಳು

10 ನೇ ತರಗತಿ ಕೋರ್ ವಿಷಯಗಳು – ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ

10 ನೇ ತರಗತಿ ಕೋರ್ ವಿಷಯಗಳು – ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ

Sharing Is Caring:

Leave a Comment